Ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád penzionu

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Penzionu Maya (dále jen Penzionu) vydávám tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách a pozemcích penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují či jinak využívají.

Provozní a domovní řád

A. Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel: 

Petr Karlee
Rožmitál 32; Zlaté Hory - Jeseníky
IČ: 01082540
telefon: 731701322
Odpovědná osoba: Petr Karlee
Rozsah služeb: penzion s provozem v ubytovacích službách

 

B. Ubytovací služby

 1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti provozovateli nebo podepsanou smlouvou o nájmu či realizaci akce.
 2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 3. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená topeniště.
 4. Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení, má provozní penzionu právo odstoupit od smlouvy i poskytovaní ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté služby.
 5. Check - in: od 16-19 hod, Check - out: do 10 hod.
  Jiné časy jsou možné po vzájemné dohodě. Pokoj musí být vyklizen a klíče od pokoje předány provozovateli nebo do určené schránky v den ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hodin.
 6. Každý host penzionu při příjezdu je povinen se v prostorách recepce přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací a společenské prostory penzionu v čistotě!
 7. Každý pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem a WC, a wi-fi připojením.
 8. Pravidelný úklid pokojů a výměna ložního prádla se provádí 1x za pobyt nebo dle potřeby. Úklid společných prostor je 2x za 7 dnů nebo dle potřeby.
 9. Noční klid v budově i areálu penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.
 10. Rozměrná sportovní vybavení, zejména lyže a kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná lyžárna / kolárna.
 11. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 12. Počet osob v pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem poskytovatele ubytování.
 13. Do penzionu i celého areálu je přísně zakázán vstup se zvířaty bez předchozí domluvy se správcem penzionu, dále osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a nebo s infekčním onemocněním.

 

C. Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Pro úhradu škody může být provozovatelem penzionu přednostně použita již uhrazená rezervační záloha.
 2. Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě vlastníkem penzionu doložené pořizovací ceny.
 3. Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (společenská místnost "KLUB", vstupní chodba a jiné chodby, venkovní prostory, sociální zázemí pro chatkovou část, jídelna, kuchyně a její sklady, a jiné….).
 4. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním neoploceném pozemku před a vedle budovy penzionu. Majitel a provozovatel penzionu neodpovídá za osobní věcí a jiné cennosti ponechaných v automobilech. Penzion neručí a neodpovídá za cennosti ani peníze, které nebyly uloženy v sejfu u správce penzionu.
 5. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 6. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí Wi-Fi k síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení hosta používaném k připojení k síti.
 7. Při pronájmu celého objektu se vybírá předem kauce v přiměřené výši, která je vratná po převzetí objektu od hosta.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření

 1. Pohyb v penzionu, v jeho okolí a v používaných zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.
 2. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 3. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.
 4. Při pohybu s dětmi je třeba brát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, přes terasové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
 5. Veškeré prostory penzionu a restaurace jsou kompletně nekuřácké.
 6. Lékárnička je umístěna u správce penzionu a bude poskytnuta na vyžádání.

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření

 1. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachovou směrnici v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradní souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní hale penzionu.
 2. Penzion je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do penzionu. Nedopalky je nutno umísťovat do příslušné nádoby.
 3. V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména vlastních varných a topných spotřebičů.
 5. V případě požáru je host povinen využít únikové cesty.
 6. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzioin vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.
 7. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí….) bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor, případně další vzniklé škody.
 8. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci nebo u provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

  Ohlašovny na tel. číslech:
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
 • PRVNÍ POMOC: 155
 • HASIČI: 150
 • POLICIE: 158
 • PROVOZOVATEL: 731701322

F. Ostatní

 1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.
 2. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.
 3. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, vypnout veškeré el. spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře pokoje.

G. Všeobecné a stornovací podmínky:

 1. Zrušení účasti na pobytu:
  Pobyt je možné zrušit osobně, telefonicky, nebo písemně (lze i e-mail).
  Za datum zrušení se považuje den, kdy tuto skutečnost zákazník oznámí.

 2. Při zrušení objednávky ze strany zákazníka se účtuje:
  zrušení v termínu 7 – 0 dní před nástupem: 100% ceny pobytu
  zrušení v termínu 30 - 8 dní před nástupem: 50% ceny pobytu
  zrušení v termínu 31 a více dní před nástupem: 0% ceny pobytu

 3. Stornopoplatky se neuplatňují a neúčtují v případech náhlého vážného onemocnění, úmrtí nebo z důvodu vyšší moci.


Platnost od: 1.1.2022

 

Penzion MAYA

Rožmitál 32; Zlaté Hory - Jeseníky

Tel.: +420 731 701 322